Privacyverklaring :

Ceciel Kroes – verbonden aan Stichting VCK – tai chi chuan docent gevestigd te Amsterdam. Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegeven zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens: Ik verwerk  je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

*Voor- en achternaam *Adresgegevens *Telefoonnummer *E-mailadres *de cursus die je volgt en als dat nodig is: de administratie van individuele sessies en fysieke bijzonderheden.

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten of nieuwe cursussen en workshops.

Bewaartermijn: Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens zijn verzameld. Ik bewaar je gegevens zolang je bij mij ingeschreven bent voor een cursus of workshop. En om na afloop van de cursus of workshop je een bericht te sturen over mijn overige aanbod van cursussen.

Delen van persoonsgegevens met derden: Ik verstrek geen gegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij (Ceciel Kroes) en heb je het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand, naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, de gegevens overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ckroes@dds.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie (of foto) van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig: Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.